MasażPodstawowa Opieka ZdrowotnaPielęgniarska Opieka Długoterminowa DomowaSzkoła RodzeniaFizykoterapiaUsługi komercyjneUsługi położnicze w domu pacjentaUsługi pielęgniarskie nad przewlekle chorymiMasażPodstawowa Opieka ZdrowotnaPielęgniarska Opieka Długoterminowa DomowaSzkoła RodzeniaFizykoterapiaUsługi komercyjneUsługi położnicze w domu pacjentaUsługi pielęgniarskie nad przewlekle chorymi

Pielęgniarska Opieka Długoterminowa Domowa

Pielęgniarska opieka długoterminowa jest to opieka nad przewlekle chorymi przebywającymi w domu, którzy nie wymagają hospitalizacji w oddziałach lecznictwa stacjonarnego, a ze względu na istniejące problemy zdrowotne wymagają systematycznej, intensywnej opieki pielęgniarskiej udzielanej w warunkach domowych.

Podstawą do objęcia opieką jest skierowanie lekarskie i kwalifikacja pielęgniarska.

Do pielęgniarskiej opieki długoterminowej mogą być zakwalifikowani pacjenci przewlekle chorzy, którzy uzyskali w ocenie Skali Bartel 40pkt . Skala ta służy do oceny ogólnego stanu zdrowia Pacjenta i określa jego stopień samodzielności.

Celem opieki jest zapewnienie świadczeń pielęgnacyjnych w warunkach domowych oraz przygotowanie chorego i jego rodziny do samoopieki i samopielęgnacji

Okres objęcia chorego pielęgniarską opieką długoterminową jest uzależniony od stanu pacjenta, ocena odbywa sie co miesiąc. W przypadku gdy pacjent uzyskał więcej niż 40 pkt NFZ nie refunduje dalszego objęcia pielęgniarską opieką długoterminową.

Do zadań pielęgniarki opieki długoterminowej należy: realizacja świadczeń pielęgnacyjnych zgodnie z procesem pielęgnowania; pomoc w rozwiązywaniu problemów zdrowotnych związanych z samodzielnym funkcjonowaniem w środowisku domowym; edukacja zdrowotna osób objętych opieką i ich rodzin; pomoc w pozyskiwaniu sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego niezbędnego do właściwej pielęgnacji.

Druki do pobrania: